40-534 Katowice, ul. Kawek 2B/6, tel. 32 251 17 08, kom. 513 061 357